Asmens duomenų apsauga

Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos duomenų apsaugos pareigūnu 2024 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. 5V-3 paskirtas Arūnas Budrevičius, departamento Valdymo organizavimo skyriaus patarėjas.

Pagrindinė duomenų apsaugos pareigūno pareiga yra sudaryti sąlygas laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), skatinant organizacijoje duomenų apsaugos kultūrą ir padedant įgyvendinti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus.

Į duomenų apsaugos pareigūną galite kreiptis, jei turite klausimų, susijusių su savo asmens duomenų tvarkymu departamente ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą.

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:

Arūnas BudrevičiusTel. +370 5 271 7358El. p. [email protected]Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius

Duomenų apsaugos politika

Duomenų apsaugos politiką - asmens duomenų tvarkymo Informatikos ir ryšių departamente prie Vidaus reikalų ministerijos apimtį, tikslą, teisėtus pagrindus, asmens duomenų saugojimo priemones, duomenų subjektų teises, prašymo dėl duomenų subjektų teisių ir jų įgyvendinimo pateikimo ir nagrinėjimo tvarką nustato:

Dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Informatikos ir ryšių departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo / Įsakymas / 2015 m. birželio 19 d. Nr. 5V-31 (2021 m. birželio 15 d. Nr. 5V-58 redakcija)

Įsakymas ir tvarkos aprašas

Dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkant asmens duomenis Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registre tvarkos aprašo patvirtinimo“ / Įsakymas / 2020 m. spalio 23 d. Nr. 5V-111

Įsakymas ir tvarkos aprašas

 

Duomenų subjektų teisės

Duomenų subjektai turi šias teises, įtvirtintas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente:

  • teisę gauti informaciją apie asmens duomenų tvarkymą;
  • teisę susipažinti su asmens duomenimis;
  • teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis;
  • teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
  • teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą;
  • teisę į asmens duomenų perkeliamumą;
  • teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu.

 

Prašymo dėl duomenų subjektų teisių ir jų įgyvendinimo forma

Prašymo forma

 

Nacionalinė asmens duomenų priežiūros institucija:

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcijaTel. +370 5 212 7532, (8 5) 279 1445El. p. [email protected]L. Sapiegos g. 17 (II aukštas), LT-10312 Vilniushttps://www.ada.lt

 

 

 

Atnaujinimo data: 2024-02-12