Prioritetinės veiklos kryptys

Departamento veikla tarptautiniame lygmenyje

 • Dalyvauja Europos Komisijos vykdomuose projektuose dėl Šengeno informacinės sistemos (SIS) plėtros, veikimo ir naudojimo, užtikrina  keitimąsi  duomenimis su  centrine Šengeno informacine sistema;
 • Bendradarbiauja su Europos Sąjungos, Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos (NATO) valstybių atsakingomis institucijomis;
 • Bendradarbiauja su Jungtinių Tautų Narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biuru (UNODC);
 • Bendradarbiauja su  Europos Sąjungos didelės apimties informacinių technologijų (IT) sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operatyvaus valdymo agentūra ES agentūra (eu-LISA), kuri įsteigta siekiant teikti ilgalaikius didelės apimties IT sistemų operatyvaus valdymo sprendimus, kurie yra esminės priemonės įgyvendinant ES prieglobsčio, sienų valdymo ir migracijos politiką;
 • Įgyvendina Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl Vizų informacinės sistemos ir apsikeitimo duomenimis apie trumpalaikes vizas tarp valstybių narių;
 • Keičiasi apkaltinamųjų nuosprendžių duomenimis per Europos nuosprendžių registrų informacinę sistemą (ECRIS) su kitomis Europos Sąjungos valstybių narių įgaliotomis institucijomis;
 • Dalyvauja Europos Komisijos ir valstybių narių vykdomuose projektuose, susijusiuose su teistumo informacijos keitimosi mechanizmų supaprastinimu ir tobulinimu:„Network of Judicial Registers“, „European Index of Convicted Third Country Nationals (EICTCN)“, „Mutual Understanding of Criminal Records Information (MUCRI)“, „UK Fingerprint Exchange within the European Union (FEEU)“, „ECRIS Support Programme (ESP)“, „ECRIS Fingerprint Exchange Practitioner Network (EFEN)“;
 • Rengia oficialiąją statistiką apie nusikalstamumą šalyje ir teikia Europos Sąjungos statistikos tarnybai (EUROSTAT) bei kitoms Europos Sąjungos institucijoms (EUROJUST ir kt.);
 • Keičiasi nusikalstamumo statistiniais duomenimis su Latvijos Respublikos vidaus reikalų ministerija ir Estijos Respublikos teisingumo ministerija.

Departamento veikla nacionaliniame lygmenyje

 • Tvarko, plėtoja Vidaus reikalų informacinę sistemą, Lietuvos nacionalinę Šengeno informacinę sistemą, Lietuvos nacionalinę vizų informacinę sistemą, kitas valstybės ir vidaus administravimo sistemas bei registrus ir užtikrina jų saugą;
 • Administruoja vidaus reikalų srities informacinius išteklius, koordinuoja jų naudojimą, teikia informacinių technologijų (IT) paslaugas vidaus reikalų srities įstaigoms;
 • Administruoja Vidaus reikalų telekomunikacinį tinklą (VRTT), apimantį visą Lietuvos Respublikos teritoriją kuriuo naudojasi vidaus reikalų (policijos, valstybės sienos apsaugos tarnybos, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo  ir kt.) įstaigos bei jų padaliniai.;
 • Administruoja ir plėtoja Lietuvos viešojo saugumo ir pagalbos tarnybų skaitmeninio mobiliojo radijo ryšio tinklą (SMRRT) ir teikia „Tetra“ standarto skaitmeninio mobiliojo radijo ryšio paslaugas  institucijoms ir įstaigoms, užtikrinančioms viešąjį saugumą, skubios pagalbos, įskaitant medicinos ar kitos būtinos pagalbos, teikimą, paieškos ir gelbėjimo darbų vykdymą, ekstremaliųjų ir ypatingų situacijų valdymą, reagavimą į grėsmes dėl asmens sveikatos ar gyvybės ar tokių grėsmių prevenciją,  taip pat vykdančioms kitas funkcijas, kurios reikalauja efektyvios sąveikos tarp institucijų užtikrinimo;
 • Vykdo Vidaus reikalų  ministerijos valdomų informacinių išteklių saugos įgaliotinio funkcijas;

Atnaujinimo data: 2024-01-30