Pranešėjų apsauga

Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vidiniu pranešimų apie pažeidimus teikimo kanalu apie pažeidimą gali pranešti bet kuris asmuo, kurį su Informatikos ir ryšių departamentu sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

PRANEŠKITE apie Informatikos ir ryšių departamente pastebėtus teisės pažeidimus:

 1. galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką;
 2. administracinį nusižengimą; 
 3. tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą;
 4. šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą;
 5. ar kitą grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą, apie kuriuos sužinote iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo arba sutartinių santykių.

APIE PAŽEIDIMĄ GALITE PRANEŠTI:

 • Elektroniniu paštu. Užpildykite nustatytą Pranešimo apie pažeidimą formą arba laisva forma surašykite pranešimą ir atsiųskite jį elektroniniu paštu [email protected]. Laisvos formos pranešime reikėtų nurodyti:
  • savo vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, jeigu asmens kodo neturi, darbovietę, kontaktinius duomenis (gyvenamąją ir (ar) korespondencijos gavimo vietą arba elektroninio pašto adresą, telefono numerį ar kitus duomenis ryšiui palaikyti);
  • duomenis apie pažeidimą (kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą rengiasi daryti, daro ar padarė ir pan.);
  • sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes;
  • jei įmanoma, bet kokius turimus dokumentus ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius;
  • ar apie pažeidimą jau yra kam nors pranešęs ir, jei pranešė, kam buvo pranešta, ar buvo gautas atsakymas;
  • kad yra susipažinęs su teisinėmis pasekmėmis už melagingos informacijos teikimą;
  • kad pranešimas teikiamas vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu.

Pranešimas turi būti parašytas valstybine kalba, įskaitomai ir pateikiamas pasirašytas.

 • Paštu. Informaciją apie pažeidimą galite atsiųsti paštu adresu Šventaragio g. 2, Vilnius, ant voko nurodant žymą „IRD KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“.

Informatikos ir ryšių departamente paskirtas kompetentingas subjektas – Informatikos ir ryšių departamento Valdymo organizavimo skyrius (tel. +370 5 271 7128, el. p. [email protected]).

Informatikos ir ryšių departamento Valdymo organizavimo skyrius administruoja vidinį apie pažeidimus teikimo kanalą, nagrinėja juo gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrina asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą.

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Užtikriname asmens ir jo pateiktos informacijos konfidencialumą.

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą nebus netaikomas, jei:

 1. to raštu paprašys asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
 2. asmuo pateiks žinomai melagingą informaciją. Informatikos ir ryšių departamento vidiniu kanalu gauti pranešimai tvarkomi vadovaujantis

Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu gautos informacijos tvarkymo aprašu.

AKTUALŪS TEISĖS AKTAI:

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas “Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo.

Atnaujinimo data: 2024-02-12